کودکان و نوجوانان فعال اقتصادی

مجمع کودکان و نوجوانان فعال اقتصادی

در مجمع کودکان و نوجوانان فعال اقتصادی، ما با کمک اساتید مجرب و مبتنی بر اصول علمی برای کسب و کار کودک و نوجوان شما طرح توجیهی کسب و کار تدوین و در اجرای تک تک مراحل آن در کنار شما خواهیم بود.


راه اندازی بازارهای کسب و کار نتیجه اهمیت و ضرورت فعالیت های اقتصادی برای حفظ بقاء حیات انسان در هر کشور و جامعه ای است. از بدوی ترین قبایل تا پیشرفته ترین جوامع برای رفع نیازهای معیشتی خود با استفاده از امکانات و منابع محیطی و انسانی در اختیار فعالیتهای متنوعی را در زمینه اقتصادی انجام میدهند و در این میان عوامل متعددی از اعصار گذشته تا کنون در تعیین سن ورود و اشتغال افراد در بازارهای کسبو کار تاثیرگذار بوده از جمله جنگ ها و ببحران های اقتصادی متعاقب آن؛ جغرافیای طبیعی؛ نظام دینی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی و تکنولوژی.

کودکان و نوجوانان همواره بخش مهم ی از تأمین کنندگان نیروی انسانی واحدها ئ صنف های مختلف اقتصادی بویژه در بخش کشاورزی، تولید و صنایع بوده اند و هستند. هرچند در سالهای پس از پایان جنگ جهانی دوم(1945 م) و آغاز تغییرات چشمگیر در روند اقتصادی جهان فوانین، دستورالعمل ها و بخش نامه های بسیاری در ممانعت از کار(بویژه کودکان) و وجوانان تدوین و لازم الاجرا گردید همچنان شاهد آن هستیم که کودکان و نوجوانان بسیاری همچنان مشغول به کار و ارائه خدمات هستند.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که:

1- آیا اساساً “کارکردن” و داشتن شغل حرفه میتواند برای کودکان و نوجوانان مضر باشد؟

2- آیا شغل و حرفه برای کودکان و نوجوانان می بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشد تا بتوان اجازه اشتغال و ورود به بازار کسب و کار به آنها داده شود؟

3- مناسب ترین سن ورود به بازار کسب و کار برای کودکان و نوجوانان چه سنی است؟

4- مهم ترین اهداف تربیتی مترتب بر پرورش تفکر اقتصادی و فعالیت در بازارهای کسب و کار برای کودکان و نوجوانان چیست؟

در پاسخ به سوالات فوق ما در موسسه تحقیق و توسعه اقتصادی آیریا با رویکردی پژوهش محور در دوبعد مطالعات منابع و پژوهش های میدانی و مشاهده ای درصدد هستیم که از منظری نو پاسخگو باشیم و با تفکیک دو گروه سنی 7 الی 13 سال (دوره کودکی – مقطع ابتدائی) و گروه سنی 14 الی 18 سال (دوره نوجوانی – مقطع متوسطه) به بررسی موضوع اشتغال کودکان و نوجوانان بپردازیم. چرا که معتقدیم ضرورت و اهمیت مفهوم اشتغال بطورعام و مفاهیمی چون کسب و کار، فعالیت اقتصادی، دارایی و مدیریت آن؛ پرورش نفکر اقتصادی بعنوان زیر مجموعه های آن با توجه به ویژگیهای روانشناختی و رشدی هر دوره سنی از تفاوت ها و ساختارهای خاصی برخوردار است.

در پایان

این طرح با معرفی داوطلبانه گروهی از نوجوانان در رده سنی 11 الی 15 سال که در حال حاضر در کنار تحصیل و با نظارت مستقیم والدین در حوزه هایی چون دیجیتال مارکتینگ، هنر، فعالیت های تولیدی مشغول به فعالیت هستند و از این طریق توانسته اند کسب سود نمایند، از خرداد ماه سال 1400 در موسسه تحقسق و توسعه اقتصادی آیریا راه اندازی گردیده و تیم تحقیق موسسه در دو حوزه روانشناختی و اقتصاد با بهره گیری از اصول و قواعد علمی ضمن بررسی ویژگیهای روانشناختی گروه موردنظر آموزشهای تخصصی متناسب با توانایی ادارکی و روانشناختی آنها در زمینه علوم مالی، مدیریت دارایی و تفکر اقتصادی جهت دانش افزائی؛ ارتقاء و بهبود عملکرد ارائه کرده و در انتهای دوره با اجرای آزمونهای ارزیابی میزان تأثیر محتواهای آموزشی و خدمات دریافتی از موسسه را مورد بررسی قرار میدهیم و همچنین با ارائه شواهد و الگوهای عینی پاسخی مطمئن به سوالات مطرح شده در چند سطر قبل خواهیم داد.

امید آن داریم که بتوانیم با حمایت و یاری دست اندرکاران امور اجرائی، آموزشی و همکاری خانواده های محترم گاهم های موثری در زمینه رسیدن به اهداف مورد نظر برداریم.

اشتراک گذاری:

Leave a Reply